Гурток англійської мови "Rainbow"

Керівник гуртка Петраш Олена Євгеніївна

Гурток англійської мови у позашкільному закладі освіти – це доступна добровільна освітня структурна одиниця в системі позашкільної освіти для дітей різних здібностей віком від 6 до 17 років, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб. Своєю діяльністю він забезпечує естетичне виховання дітей та підлітків, їх інтелектуальний та духовний розвиток, підготовку до професійної й громадської діяльності та організації змістовного дозвілля.

Метою навчання англійської мови у гуртку є сприяння вироблення у здобувачів позашкільної освіти необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому давали б можливість комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі у процесі формування у них такого рівня спеціальнопредметної комунікативної компетенції, якого було б достатньо для здійснення спілкування в усному (говоріння, аудіювання) та писемному (читання, письмо) форматі у межах визначених тематикою ситуативного мовлення, на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу, сформованих мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) та розвинених на основі знання реалій країн, мова яких вивчається, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим та країнознавчим досвідом, узгодженим з їхніми віковими можливостями.Основні завдання:

-навчити вихованців користуватися мовою в різних життєвих ситуаціях через створення на занятті комунікативних ситуацій, наближених до життєвих;
-навчити вихованців планувати свою інформаційну та інноваційну діяльність і вміти здобувати знання самим;
-сформувати творчий підхід до використання знань на практиці, тобто створити умови для розвитку життєвих компетентностей;

-створити належні умови для реалізації вихованцем свого природного потенціалу, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини;

-забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток кожного вихованця;

-викликати у вихованців інтерес до вивчення англійської мови та підтримувати цей інтерес упродовж усього періоду навчання;

-розвити інтелектуальні та пізнавальні здібності використовувати англійську мову як інструмент спілкування у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, а також бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування;

-актуалізувати в процесі навчання позитивні риси характеру, сприяти формуванню культури спілкування, загальнолюдських моральних якостей;

-виховати естетичне сприйняття пісенно-поетичного матеріалу, толерантне ставлення до інших культур;

-розвити творчий рівень вихованців, їхній артистизм.

AI Website Generator